بازدید از دهکده فناوری و نوآوری فشتام
بازدید از شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران
بازدید از کارخانه ایرانیان وارم گروه منطقه آزاد انزلی
بازدید از گروه سیال ابزار SAM
بازدید از شرکت بین المللی کاسپین کارمن
بازدید از مجموعه کارخانجات هپی لند